Tuntisuunnitelma liikkumisesta yläkouluun

Kolmen oppitunnin opetuskokonaisuus yläkoulun terveystietoon.

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää oppilaan ymmärrystä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä liikkumisen näkökulmasta (T5). Tavoitteena on ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia liikkumis- ja unitottumuksiaan sekä pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja (T7).

Sisältö

Opintokokonaisuudessa on liikkumisen opetussisältö sekä uneen liittyvä pohdintaosio. Suunnitelma sisältää lisäksi ideoita opetusteknologian hyödyntämiseen ja ehdotuksia jatko-oppitunneista.

Valitse ajankäytön hallinnan kannalta aihealueista tärkeimmät ja muokkaa oppitunteja parhaaksi katsomallasi tavalla.

Välineet

Oppilaat tarvitsevat tietokoneen, tabletin tai vähintään älypuhelimen ja verkkoyhteyden. Kolmatta oppituntia varten oppilailla tulee lisäksi olla etukäteen täytetty päiväkirja liikkumisen ja unen määrästä viikon ajalta. Päiväkirjapohja liikkumisen ja unen seurantaan on saatavilla sekä tulostettavana että sähköisesti täytettävänä versiona.

Muuta huomioitavaa

Päiväkirja olisi hyvä täyttää lähellä 3. oppitunnin ajankohtaa. Kyselyä voi tarvittaessa täyttää myös muistinvaraisesti. Jos edeltävä viikko on jostain syystä ollut epätavallinen esimerkiksi sairastumisen takia, tulee se huomioida tulosten tulkinnassa. Oppilaan voi ohjeistaa täyttämään kyselyn myöhemmin uudelleen tavanomaisen viikon mukaisesti.

 

Diaesitys liikkumisen kokonaisuudesta (pdf-tiedosto)

1. oppitunti (45 min)

1. oppitunnin aiheet:

 • liikkuminen
 • liikkumisen hyödyt
 • paikallaanolo

 

 • Tehtävä 1. Oppilasparit tai pienryhmät pohtivat seuraavia kysymyksiä:
  • Mitä liikkuminen on? (yhteinen sanapilvi Mentimeter-sovellukseen)
  • Millaisesta liikkumisesta pidät?
 • Tietosisältö 1. Käykää läpi, mitä käsitteellä “liikkuminen” tarkoitetaan (dia 5). Yhteiset pohdinnat voidaan koota taululle tai Mentimeterille ja katsoa alkuun mitä oppilaat ajattelevat liikkumisen tarkoittavan.
 • Tehtävä 2. Pohdintatehtävä (dia 6) itsenäisesti tai pareittain:
  • Mitä liikkuminen voisi sinulle tuoda?
  • Toiminnallinen opetusidea: Pelatkaa 3×3 ruudukon bingoa, jossa oppilaat kirjoittavat jokaiseen ruutuun mitä liikkuminen voi itselleen tuoda. Sen jälkeen oppilaat yrittävät löytää muita, jotka ovat kirjoittaneet samanlaisia asioita bingolapuilleen.
  • Liikkuminen herättää paljon erilaisia tunteita. Toisaalta liikkuminen voi olla keino tunteiden käsittelyyn. Tässä kohtaa oppilaiden kanssa voi keskustella liikkumisesta ja tunteista. Toiminnallisuutta saat, jos pyydät oppilaita sijoittumaan janalla mielipiteen mukaan. Esimerkiksi herättävätkö tietyt liikkumistilanteet myönteisiä vai kielteisiä tunteita. Toisaalta tunteita voi esittää toisille pantomiimin avulla.
  • Apukysymyksiä:
   • Mitä tunteita olet tuntenut erilaisissa liikkumistilanteissa?
   • Mikä aiheutti tunteen?
   • Onko liikkumisessa tilanteita, jolloin on vaikea hillitä tunteita?
   • Miksi joskus on hyvä hillitä tunteita?
   • Miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen liikkumistilanteissa?
   • Miten liikkuminen voi auttaa tunteiden käsittelyssä?
   • Miten pettymykset ja liikkuminen liittyvät toisiinsa?
 • Tehtävä 3. Kirjatkaa liikkumisen hyötyjä esimerkiksi Padlet-seinälle.
 • Tietosisältö 2. Käykää läpi liikkumisen hyötyjä Padlet-seinän ja opettajan johdolla (diat 7–8).
 • Tehtävä 4. Oppilasparit tai pienryhmät pohtivat seuraavia kysymyksiä. Pohdinnan jälkeen vastauksia voi kerätä esimerkiksi Mentimeteriin tai Padlettiin. Oppilaat voivat vastata myös suoraan Mentimeteriin tai Padlettiin ilman parikeskustelua.
  • Miten pitkäaikainen istuminen ja muu paikallaanolo vaikuttaa kehoon ja mieleen? Millainen olo siitä tulee?
  • Yläkouluikäiset saattavat viettää paljon aikaa paikallaan. Kuinka paljon sinä arvelet istuvasi?
 • Tietosisältö 3. Käykää läpi, miten paikallaanolo voi vaikuttaa terveyteemme (diat 10–11).
 • Tehtävä 5. Keksikää oma taukoliikunta tai kokeilkaa valmista taukoliikuntaa videolta (dia 12).

 

 • Kotitehtävä: Oppilaat pohtivat kotitehtävänä, miten liikkumista voisi lisätä ja paikallaanoloa vähentää koulussa ja vapaa-ajalla. Ottakaa yksi tapa luokalle käyttöön (dia 13).
 • Voit ohjeistaa jo tämän tunnin päätteeksi päiväkirjan täyttöä (jos on viikko väliä 3. oppituntiin (dia 39)).

 

2. oppitunti (45 min)

2. oppitunnin aiheet:

 • liikkumissuositus
 • liikkumisen turvallisuus

 

 • Kotitehtävän purku: Äänestäkää tai arpokaa oppilaiden ideoista yksi tapa luokalle, miten liikkumista lisätään ja paikallaanoloa vähennetään.
 • Tietosisältö 1. Lasten ja nuorten liikkumissuositus – Aidan ja Pyryn päivä -animaatio: Näytä oppilaille kaksiminuuttinen tietoiskuanimaatio liikkumissuosituksen keskeisistä teemoista.
  • Oppilaita voi pyytää kirjoittamaan itselleen ylös, mitä asioita videolla suositellaan tehdä? Mistä liikkumissuositus koostuu?
 • Orientointi: Liikunnallinen tietovisa liikkumissuosituksesta (tietovisa löytyy dioista 17–27). Nyt oppilaat vastaavat, mistä liikkumissuositus koostuu.
 • Tietosisältö 2: Käykää läpi liikkumissuositus. Tässä voit halutessasi käyttää valmista esitysmateriaalia.
 • Tehtävä 1. Keksikää pareittain tai pienryhmissä mahdollisimman monta esimerkkiä kevyestä, reippaasta ja rasittavasta liikkumisesta (dia 29–30).
 • Tietosisältö 3. Kestävyyttä parantava liikkuminen (dia 31)
 • Tietosisältö 4. Lihaksia vahvistava liikkuminen (dia 32)
 • Tietosisältö 5 ja tehtävä 2. Luustoa vahvistava liikkuminen (dia 33)
 • Tietosisältö 5 ja tehtävä 3. Tutkimustietoa nuorten liikkumisesta ja pohdintatehtävä (diat 34–35)
  • Mitä syitä on liikkumisen ja liikkumattomuuden taustalla?
 • Tietosisältö 6. Liikkumisen turvallisuus (diat 36–38)
 • Tehtävä 4. Ohjeista oppilaat pitämään päiväkirjaa liikkumisesta ja unesta viikon ajalta 3. oppituntia varten (dia 39). Viikkopäiväkirjalomake

3. oppitunti (45 min)

3. oppitunnin aiheet:

 • minä liikkujana

 

 • Tehtävä 1. Liikkumisen verkkokyselyn täyttäminen. Verkkosovelluksen osoite: ukkinstituutti.fi/liikkumiskysely
 • Liikkumisen verkkokyselyn läpikäynti (diat 42–45). Omat pohdinnat voi kirjata itselleen ylös.
  • Pohdintatehtävä: Katso verkkokyselyn yhteenvetonäkymää ja vertaile sitä liikkumissuositukseen (dia 42).
  • Dia 43, uni – Tarkastele verkkokyselyn yhteenvetonäkymästä unen määrän pylväsdiagrammiasi. Unesta voidaan pitää tämän tunnin jatkona oma tunti, jossa unidiagrammia voidaan tarkastella syvemmin.
  • Dia 44 – Pohdi itsenäisesti suunnitelmaa jatkoon.
  • Dia 45 – Ohjeista oppilaat katsomaan yhteenvetonäkymän lopusta vinkkejä. Voit ohjeistaa oppilaita valitsemaan yksi kehittämiskohteen mukainen, itselle mieluisa ja konkreettinen vinkki. Vinkki voi olla myös oppilaan itsensä kehittämä. Tämän jälkeen oppilas täyttää itselleen suunnitelman liikkumisen tai unen lisäämiseksi. Suunnitelmalomake liikkumisen tai unen lisäämiseksi on saatavilla sekä tulostettavana että sähköisesti täytettävänä versiona.
  • Suunnitelman tavoitteet voi tehdä SMART-periaatteen mukaisesti:
    • S = Specific – selkeästi määritelty
    • M = Measurable – mitattava
    • A = Achievable – saavutettava
    • R = Relevant – realistinen
    • T = Time-bound – aikataulutettu

4. oppitunti (45 min)

4. oppitunnin sisällöksi sopii uni ja lepo

 • Liikkumisen kyselyn unidiagrammia voi pohtia seuraavien kysymysten avulla:
  • Millaiset tekijät heikentävät hyvälaatuista ja määrältään riittävää unta?
  • Millaisia kehitysehdotuksia sinulla on itsellesi uneen ja lepoon liittyen?
  • Millaisia kehitysehdotuksia sinulla on itsellesi arkirytmiin liittyen?
  • Onko levon ja liikkumisen suhde hyvällä mallilla?
  • Mitä voisit tehdä parantaaksesi tilannetta?
  • Ehditkö rentoutua ja levätä?

 

5. oppitunti (45 min)

5. oppitunnin aiheeksi sopii ravitsemus

 

Jatko

 • Oppilaiden suunnitelmiin liikkumisen tai unen lisäämiseksi ja niiden toteutumiseen olisi hyvä palata lyhyesti esimerkiksi parin viikon kuluttua niiden laatimisesta.
Takaisin sivun alkuun