Terveysosaaminen

Parempi lasten ja nuorten terveysosaaminen ennustaa todennäköisempää liikkumissuosituksen mukaista liikkumista.

Terveyden lukutaidolla eli terveysosaamisella tarkoitetaan kykyä edistää ja ylläpitää sekä omaa että ympärillä olevien terveyttä eri elämänvaiheissa. Terveysosaamiseen kuuluvat erilaiset terveyden edistämiseen liittyvät tiedot ja taidot, kuten kriittinen ajattelu, tietoisuus itsestä sekä tiedonhaku- ja turvallisuustaidot.

Hyvää terveysosaamista on tehdä valintoja, jotka edistävät sekä omaa että ympärillä olevien ihmisten terveyttä. Se vaatii kykyä reflektoida itseään sekä asettua muiden asemaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Näin ollen terveysosaamiseen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus sekä sen ymmärtäminen, että olemme osana suurempaa yhteisöä.

Tutkimustiedon mukaan parempi terveysosaaminen lapsilla ja nuorilla ennustaa todennäköisempää liikkumissuosituksen mukaista liikkumista (Paakkari ym. 2023). Lisäksi urheiluseuratoimintaan osallistuvilla lapsilla ja nuorilla on havaittu terveysosaamisen olevan korkeampaa seuratoimintaan osallistumattomiin verrattuna.

Terveysosaamista opitaan kouluympäristössä

Koulun ja opetuksen näkökulmasta terveysosaaminen voidaan jakaa viiteen eri osioon, joita ovat:

  1. Tiedot: tietämys eri terveysilmiöiden teorioista sekä tutkittuun tietoon perustuvista lainalaisuuksista. Tiedot muodostava perustan terveysosaamiselle sekä muille sen osa-alueille. Lisäksi terveysosaamiseen liittyvän teoreettisen tiedon syventyminen auttaa ymmärtämään terveysilmiöitä laajemmin sekä muodostamaan yhteyksiä ilmiöiden välillä.
  2. Taidot: terveyden edistämiseen liittyvät käytännön taidot, kuten omasta hygieniasta huolehtiminen, turvallisuusohjeiden noudattaminen, ensiavun antaminen sekä terveyteen liittyvän, luotettavan tiedon etsiminen. Terveysosaamisen taidot ovat pääasiassa teoreettisen tiedon soveltamista arkielämässä.
  3. Kriittinen ajattelu: kyky tarkastella tiedonlähteen luotettavuutta, eli arvioida kuka väittää, mitä, missä ja milloin. Kriittistä arviointia on myös mielipiteiden erottaminen teoreettisista faktoista. Näin ollen teoreettinen tietämys on oleellinen perusta myös kriittiselle ajattelulle.
  4. Itsetuntemus: taito pohtia ja reflektoida omia ajatuksia, tunteita sekä omaa käyttäytymistä. Itsetuntemusta myös tietoisuus itsestä terveysosaamisen oppijana; minkälaisia terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita voin itse asettaa ja mitä käytännön toimia ne vaativat.
  5. Eettinen vastuullisuus: Terveysosaamiseen liittyy myös kyky tehdä sekä eettisesti että sosiaalisesti vastuullisia valintoja. Siihen sisältyy tietämys omista oikeuksista ja velvollisuuksista, ja kuinka ne käytännössä vaikuttavat sekä itseen että muihin yhteisössä.
Takaisin sivun alkuun