Tuntisuunnitelma:

Lääkkeiden erilaiset käyttötarkoitukset sairauksien hoidossa

Tavoitteet

Tämän opiskelukokonaisuuden aikana opit: 

 • ymmärtämään, että lääkkeillä on eri käyttötarkoituksia – lääkkeillä voidaan parantaa ja ehkäistä sairauksia sekä lievittää oireita.
 • tunnistamaan itsehoito- ja reseptilääkkeiden välisiä eroja.
 • tunnistamaan lääkkeitä ja muita lääkkeitä muistuttavien tuotteiden (kuten ravintolisien) välisiä eroja.
 • etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta. 


Interaktiivinen ThingLink-kuva muodostaa numerojärjestyksessä etenevän oppimispolun, jossa tutustutaan
itsehoitokeinoihin ja lääkkeiden eri käyttötarkoituksiin sairauksien hoidossa. Voit avata ThingLink-kuvan uuteen välilehteen tästä.

Tehtävän kulku

Skenaariovaihe

 1. Pohtikaa millaiset sairaudet ovat tyypillisiä suomalaisväestössä. Lisäksi voitte pohtia, mitkä sairaudet esiintyvät yleisesti nuorilla. 
 2. Valitkaa kolme sairautta, joista keskustelette tarkemmin ennakkotietämyksienne perusteella:  
  • Minkälaisia kotikonsteja eli lääkkeettömiä hoitokeinoja voisi käyttää sairauden hoitoon tai sen kanssa elämiseen? 
  • Käytetäänkö sairauden vuoksi yleensä lääkkeitä? Jos käytetään, niin minkälaiseen tarkoitukseen?
   1. Parannetaanko sairautta, lievitetäänkö sen oireita tai ehkäistäänkö jotain?
   2. Ovatko lääkkeet resepti- tai itsehoitolääkkeitä – vai molempia?
   3. Onko lääkkeiden käyttö välttämätöntä tai perusteltua?
  • Minkälaisia lääkkeitä muistuttavia valmisteita sairastunut voi tarvita?
  • Onko sairastuneen tarpeellista hakeutua lääkärin vastaanotolle?

Tutkimusvaihe 

 1. Valitkaa keskustelemistanne sairauksista yksi, jota lähdette työstämään eteenpäin.
 2. Mitä kyseisestä sairaudesta ja lääkkeiden käytöstä sanotaan mahdollisimman luotettavissa tietolähteissä?  
  • Riittävätkö kotikonstit avuksi, olisiko perusteltua käyttää itsehoito- tai reseptilääkettä vai tulisiko hakeutua lääkärin vastaanotolle?
 1. Etsikää valitsemistanne luotettavista tietolähteistä vastauksia vaiheessa 2. esitettyihin kysymyksiin. Täydentäkää ja tarkentakaa tietoa valitsemastanne sairaudesta. 
 2. Valmistelkaa ja toteuttakaa noin kahden minuutin pituinen video valitsemastanne sairaudesta, esimerkiksi tabletilla tai kännykällä. Tarkoituksena on, että kuvaatte, miten sairautta voidaan hoitaa, sen oireita lievittää ja ehkäistä niin kotikonstein kuin itsehoito- tai reseptilääkkeiden avulla sekä milloin on syytä hakeutua lääkäriin. Video voi olla näytelmä, uutispätkä, animaatio, haastattelu tai dokumentti. Videotuotoksen sanoman tulee olla selkeä, asiallinen sekä yhdenmukainen luotettavien tietolähteiden kanssa.

Huomioikaa videon teossa seuraavat asiat:

  • Videon on oltava tekijänoikeuslainsäädännön mukainen (muun muassa tehty sallituilla kuvauspaikoilla ja videolla näkyvät henkilöt ovat antaneet luvan kuvaukseen). 
  • Videolla ei saa mainostaa lääkkeitä (esim. aito lääkepakkaus), lääkinnällisiä laitteita tai palveluita. 

Päätöksentekovaihe 

 1. Esittäkää videonne koko luokalle.  
 2. Keskustelkaa yhdessä, mikä on kunkin videon ydinsanoma lääkkeiden käyttötarkoituksista ja merkityksistä sairauksien hoidossa.

 

Opettajalle

Kolmen oppitunnin aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja 3–4 oppilaan ryhmissä, tiedonhakutaitoja sekä näkemysten ja johtopäätösten esittämistä löydetyn tiedon perusteella. Opiskelukokonaisuuden tuntisuunnitelma tukee OPS:n terveystiedon opetuksen tavoitteita T6 ja T8 sekä sisältöaluetta S2. Tuntisuunnitelma etenee SSI-lähestymistavan mukaisesti:

Skenaariovaihe (25 min) 

 • Keskustelkaa yhdessä, minkälaisia ennakkotietämyksiä oppilailla on tyypillistä suomalaisväestössä esiintyvistä sairauksista.
 • Muodostakaa 3–4 oppilaan ryhmät. 
 • Oppilaat keskustelevat ryhmissä kolmesta valitsemastaan sairaudesta apukysymyksien pohjalta. Tavoitteena on, että oppilaat pohtivat ja perustelevat ennakkotietämyksensä perusteella erilaisten lääkkeiden käyttötarkoituksia ja merkityksiä sairauksien hoidossa verrattuna muihin hoitomuotoihin. 

Tutkimusvaihe (80 min) 

 • Oppilaat valitsevat yhden sairauden, josta etsivät tarkentavaa tietoa luotettavilta verkkosivuilta. 
 • Oppilaat valmistelevat ja toteuttavat noin kahden minuutin pituisen videon valitsemastaan sairaudesta, sen hoitokeinoista, oireiden lievittämisestä ja ehkäisemisestä niin kotikonstein kuin itsehoito- tai reseptilääkkein sekä tarpeesta lääkärissä käyntiin. Tehtävän voi vaihtoehtoisesti toteuttaa Canva-ohjelmalla niin, että oppilaat tekevät julisteen edellä kuvatuista asioista.

Päätöksentekovaihe (60 min) 

 • Oppilaat esittelevät tekemänsä videot koko luokalle. 
 • Keskustelkaa yhdessä, mikä on kunkin videon ydinsanoma lääkkeiden käyttötarkoituksista ja merkityksistä sairauksien hoidossa. Apukysymyksiä:
  • Jos sairaus edellyttää lääkkeiden käyttöä, mitä lääkkeitä käytettiin – itsehoito- ja/vai reseptilääkkeitä? 
  • Miten merkittävässä asemassa muut kuin lääkinnälliset keinot olivat sairaudessa parantumisessa tai sen kanssa elämisessä?
  • Oliko sairastuneen hakeutuminen lääkärin vastaanotolle perusteltua?
 • Pohtikaa yhdessä lääkehoidon yksilöllisyyttä – miksi sama lääke ei välttämättä sovellu kaikille?
 • Pohtikaa yhdessä, miten työskentelyprosessi onnistui eri ryhmissä. Lopuksi oppilaat arvioivat omaa osaamistaan arviointiasteikon avulla.
Takaisin sivun alkuun