Pelisäännöt kunniaan

Selkeät säännöt ja yhteiset pelisäännöt luovat pohjan hyvälle yhdessä toimimiselle.

Jokainen yksilö itse päättää kuitenkin sääntöihin sitoutumisesta. Sääntöjen kunnioittaminen ja noudattaminen on tärkeää mm. liikkumisen turvallisuuden ja ryhmähengen luomisen näkökulmasta.

Sääntöjen kirjo on laaja

Sääntöjä on hyvin eritasoisia niiden käyttötarkoituksesta johtuen. Sääntö voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:

 • kirjallinen, velvoittava lausuma tietystä menettelytavasta tai muusta vastaavasta asiasta (esim. laki, koulun säännöt, urheilulajien säännöt)
 • yleinen normi eli periaate
 • tavallinen asiantila
 • säännönmukaisuus
 • toimintatapa (esim. urheiluseuran toimintasäännöt, pelisäännöt kentällä)

Ajatuksella laaditut, yhteisesti sovitut ja omalle ryhmälle räätälöidyt pelisäännöt ovat luonteva ja tehokas tapa parantaa ryhmän ilmapiiriä ja edistää ryhmän jäsenten henkistä hyvinvointia.

Koulun säännöt

Kouluyhteisö on nuorelle tärkeä paikka ja sillä on myös monia mahdollisuuksia tukea nuoren kokonaisvaltaista kehitystä. Tätä kehitystä tuetaan hyvällä kouluilmapiirillä. Koulun sääntöjen tavoitteena on luoda turvallinen, innostava ja viihtyisä työympäristö sekä koululaisille että siellä työskenteleville aikuisille.

Säännöt ylläpitävät myös koulun järjestystä ja työrauhaa. Säännöt on laadittu yhteisen ja yksityisen omaisuuden suojaamiseksi. Koulujen säännöt koskevat sekä koulumatkaa että koulupäivää ja niiden sisältö ja painotukset voivat vaihdella kouluittain.

Koulussa opetetaan taitoja tulevaisuutta varten. Erilaisten sääntöjen noudattaminen yhteiskunnassa on yksi tällainen elämän varrella tarvittava tärkeä taito.

Liikunnan ja urheilun säännöt

Säännöillä on oma paikkansa myös liikunnassa. Niitä tarvitaan niin urheilussa, liikuntaleikeissä kuin seurapeleissä. Pelaaminen ja kilpaileminen on reilua, kun kaikkia koskevat samat säännöt, menettelytavat ja arviointikriteerit. Yhteisten toimintatapojen, eettisten periaatteiden ja rehdin kilpailun myötä liikunnasta ja urheilusta saavat iloa ja miellyttäviä elämyksiä liikkujat, sitä seuraavat katsojat ja taustajoukot.

Lajien säännöt

Eri urheilulajien säännöt ovat muotoutuneet pitkän ajan myötä ja ne kehittyvät yhä yhteiskunnan ja lajien kehittyessä eteenpäin. Luotujen sääntöjen noudattamisella vähennetään osaltaan merkittävästi liikunta- ja urheiluvammojen syntymisen riskiä. Uusien turvallisuusnäkökulmasta tehtyjen sääntöjen kirjaaminen ja noudattaminen on paras tapa ennaltaehkäistä liikuntavammoja. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta sääntömuutoksesta voidaan pitää suojalasien käyttöön ottamista salibandyn junioritoiminnassa.

Pelisäännöt kuntoon

Olympiakomitean Urheilun Pelisäännöt edistää keskustelua ja sopimista lasten ja nuorten urheilun periaatteista. Pelisääntöjenmukaisesti joukkueiden ja harrastajaryhmien lapset ja nuoret sopivat yhteisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista valmentajien kanssa.

Toinen osa pelisääntöjä on vanhempien ja valmentajien kesken käytävät keskustelut. Aikuisten keskusteluissa pyritään löytämään pelisäännöt, joihin sitoutumalla aikuiset voivat toimia lasten urheiluharrastuksen tukijoina ja kannustajina.

Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Reilu Peli on suomalaisten liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilun Pelin on tarkoitus näkyä kaikkialla siellä, missä ihmiset liikkuvat tai toimivat liikunnan eri tehtävissä.

Reilun Pelin lähtökohtana on, että meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton mm. iästä, sukupuolesta, terveydestä, etnisestä taustasta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Reilun pelin mukaisesti urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita.

Reilun Pelin tavoitteet:

 • jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 • vastuu kasvatuksesta
 • terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen
 • avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus

Epäasiallinen käytös ja häirintä urheilussa

Epäasiallista käytöstä voi esiintyä monella tapaa. Se voi olla fyysistä tai henkistä väkivaltaa ja kiusaamista, päihteiden käyttöön ja tarjoamiseen liittyvää käytöstä, seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus harrastaa liikuntaa turvallisessa ympäristössä omana itsenään ilman pelkoa, häpeää ja ahdistusta.

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön.

Et ole yksin -palvelu auttaa osoitteessa www.etoleyksin.fi. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeen palvelu tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille. Palveluun voi ottaa yhteyttä maksutta ja nimettömästi puhelimella ja chatissa.

Puhdas urheilu ja antidopingtyö

Dopingilla tarkoitetaan liikkujan suorituskyvyn parantamista kiellettyjen menetelmien tai aineiden keinoin. Dopingvalvonnan tarkoitus on mm.

 • estää terveydelle vaarallisten ja/tai kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttö
 • turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
 • puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa suomalaisesta antidopingtoiminnasta. Se mm. julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.

On arvioitu, että valtaosa suomalaisista dopingaineiden käyttäjistä on nuoria miespuolisia kuntosaliharrastajia. Nuorten kärsivällisyys ei aina riitä määrätietoiseen, urheilijamaiseen harjoitteluun itselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Dopingaineiden käytön perusteluna onkin usein tavoitteen saavuttamisen nopeuttaminen oikopolkua käyttäen.

Dopingaineiden käyttöön liittyy terveyshaittoja ja vakavia terveysvaaroja. Fyysisten haittojen lisäksi käyttö voi aiheuttaa psyykkisiä terveysongelmia kuten ahdistuneisuutta, masennusta, ärtyvyyttä ja jopa vakavia mielialahäiriöitä. Dopingaineiden liikakäyttö ja haittojen vähättely johtuvat paljolti siitä, että annostus- ja käyttöohjeita ei hankita yleensä lääkäriltä.

Puhtaasti paras -ohjelma edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Se nostaa valokeilaan urheilijoita, jotka urheilevat urheilulajia, kilpakumppaneita ja itseä kunnioittaen.

Dopinglinkki on yksi osa A-klinikkasäätiön toimintaa. Toimintaan kuuluu tutkitun tiedon tarjoaminen kuntodopingista, matalan kynnyksen terveysneuvonta dopingaineiden haittavaikutuksia kokeneille henkilöille, heidän läheisilleen sekä konsultaatioapu eri alojen ammattilaisille.

Dopinglinkki on julkaissut opetusmateriaalia yläasteen ja toisen asteen oppilaitosten liikunnan ja terveystiedon opettajille. Paketti sisältää valmista materiaalia, videoita, tuntisuunnitelmat ja tenttikysymyksiä vastauksineen.

Takaisin sivun alkuun