Kouluterveydenhuolto murrosikäisen terveyden edistäjänä

Kouluterveydenhuollon tarkoitus ja tehtävät

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata kaikille oppilaille terve kasvu ja kehitys sekä auttaa oppilaita omaksumaan terveyttä edistävät elintavat. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta aikuisiän terveydelle. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, syrjäytyminen, mielenterveyden häiriöt ja päihteiden ongelmakäyttö voivat alkaa jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Näiden ongelmien ennaltaehkäisy on kouluterveydenhuollon tärkeä tehtävä. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää sekä yksilön että myös koko kouluyhteisön terveyttä. Terveyskasvatus on prosessi, jossa kouluterveydenhuolto yhdessä koulun ja oppilaiden kanssa kehittävät lasten ja nuorten taitoja edistää terveyttään ja hyvinvointiaan.

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta. Tärkeää on huomioida myös psyykkinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet. Terveydenhoitaja kartoittaa terveystottumuksia ja antaa terveysneuvontaa. Joka tapaamiskerralla nuorta opastetaan itsehoitoon ja terveisiin elämäntapoihin. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä koululääkärin, oppilaan vanhempien ja opettajien kanssa.

Nuoren fyysisen aktiivisuuden tukeminen kouluterveydenhuollossa

Nuoren fyysistä aktiivisuutta kartoitetaan kouluterveydenhuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Terveystarkastuksessa selvitetään nuoren fyysinen kokonaisaktiivisuus, liikkuminen sekä liikkumattomuus. Nuorelta kysellään osallistumisesta koululiikuntaan ja sen mielekkyydestä. Lisäksi selvitetään nuoren kavereiden liikunta-aktiivisuutta ja asenteita liikuntaan.

Kouluterveydenhoitajan antaman liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että nuori omaksuu fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja löytää itseään kiinnostavia liikuntatapoja. Niiden nuorten kanssa, joita liikkuminen ei kiinnosta, pohditaan erilaisia vaihtoehtoisia liikuntamuotoja ja tapoja lisätä arkista liikkumista koululiikunnan ulkopuolella. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on myös tunnistaa ja tukea niitä, jotka syövät liian vähän tai liikkuvat liikaa.

Laajoissa terveystarkastuksissa viidennellä ja kahdeksannella luokalla oppilaan toinen tai molemmat vanhemmat ovat mukana. Silloin on mahdollista keskustella myös vanhempien fyysisestä aktiivisuudesta. Vanhemmilta selvitetään liikkuvatko he terveyden kannalta riittävästi, liikkuuko perhe yhdessä ja millainen on vanhempien asenne liikuntaan. Nuorten liikuntaa voidaan edistää kannustamalla vanhempia nuoren tukemiseen sekä edistämällä myös vanhempien fyysistä aktiivisuutta.

Takaisin sivun alkuun