Turvallinen ryhmä liikuttaa

Ryhmä on parhaimmillaan voimavara, joka organisoi erilaista toimintaa ja on apuna sekä tukena jokaiselle siinä toimivalle.

Ryhmän ilmapiiri voidaan jakaa turvallisuuden määrän suhteen kahteen ääripäähän, joiden välissä on luonnollisesti erilaisia lisätasoja:

  • Turvallisessa ryhmässä ollaan avoimia, hyväksytään erilaisuutta, luotetaan toisiin, annetaan tukea ja ollaan halukkaita yhteistyöhön.
  • Turvattomassa ryhmässä pelätään, hävetään, koetaan syyllisyyttä ja arvottomuuden tunnetta.

Turvallinen ryhmä on ryhmä, jossa jokaisen on mukava toimia ja jossa ryhmän jäsenet tiedostavat tulevansa hyväksytyiksi. Turvallisessa ryhmässä myös opitaan parhaiten uusia asioita. Koulussa ja vapaa-ajan toiminnoissa kaikkien ryhmien tulisi tavoitella riittävää turvallisuuden tasoa ja kiinteää ryhmähenkeä.

Turvallisessa ryhmässä jäsenet tuntevat toisensa kohtalaisen hyvin ja uskaltavat ilmaista mielipiteitään ja tunteitaan. Tunne kuulumisesta turvalliseen ryhmään on tärkeää persoonan ja tunne-elämän kehittymisen kannalta. Se auttaa tutustumaan itseensä ja parantaa itseluottamusta.

Ryhmän turvallisuuden tunteen kasvua voidaan tukea myönteisen ja kannustavan palautteen sekä erilaisten toiminnallisten harjoitteiden avulla. Lopulta kuitenkin jokaisen ryhmän jäsenen oma käyttäytyminen ja sitoutuminen ryhmän toimintaan sekä sääntöihin määrittää ryhmän turvallisuuden tason. Jokainen ryhmän jäsen on yhtä tärkeä ryhmähengen luomisessa.

Ryhmän menestymisen ja ilmapiirin kannalta on tärkeää:

  • luottaa toisiin ja toimia itse luotettavasti
  • olla aidosti oma itsensä – ei rooleja
  • ilmaista mielipiteitään rakentavasti; syyttämättä ja loukkaamatta muita
  • ilmaista tunteitaan avoimesti
  • hyväksyä muiden ihmisten erilaisuus
  • kannustaa ja tukea muita

Sitoutuminen ryhmään, sen sääntöihin ja yhteiseen tavoitteeseen on oleellista. Kannustavan ilmapiirin ja hyvän ryhmähengen kautta arvostus itseä ja muita kohtaan vahvistuu ja ryhmätyöskentely tehostuu. Tällöin yhteiset tavoitteet on helpompi saavuttaa.

Ryhmä tukee liikunnan iloa

Kavereiden merkitys nuorten liikuntaharrastuksissa on suuri. Treenikaverit ja harrastusryhmä vaikuttavat paljon siihen tuntuuko harrastaminen mielekkäältä. Ryhmähengellä on myös merkitystä, kun mietitään halutaanko harrastusta jatkaa. Hyvän ryhmähengen saavuttaminen myös koulun liikuntatunneilla on tärkeää.

Turvallisessa ryhmässä jokainen saa nauttia liikunnasta omalla tavallaan ja fyysisen aktiivisuuden tuoma hyvä olo auttaa jaksamaan taas muussa koulutyössä. Mitä parempi yhteishenki, sitä enemmän liikunnasta voi nauttia sen monissa eri muodoissa!

Takaisin sivun alkuun