Sosiaalisia taitoja tarvitaan liikunnassa

Vuorovaikutuksessa ihmiset vaikuttavat toisiinsa vuorottain eli vastaavat toistensa käyttäytymiseen oman tulkintansa pohjalta.

Monesti ristiriidat ja väärinymmärrykset johtuvat siitä, ettemme kuuntele tai ymmärrä, mitä toiset meille sanovat. Tärkeimpiä taitoja ihmisten kanssa toimiessa ovat erilaiset sosiaaliset taidot, joista on apua esimerkiksi ristiriitojen ratkaisemisessa ja joita jokainen voi harjoitella jokapäiväisissä kohtaamisissaan muiden kanssa. Ristiriitatilanteita syntyy myös liikunnassa, esimerkiksi joukkueurheilussa tai ryhmäliikuntatilanteessa vaikkapa koulun liikuntatunneilla.

Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joita ovat esimerkiksi:

  • oman vuoron odottaminen ja vuorottelu
  • taito kertoa omia mielipiteitä
  • kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot
  • neuvottelutaidot (esim. eri näkökulmien huomioiminen)
  • korjaavan ja myönteisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • taito osoittaa tukea eli empaattisuutta

Sosiaalisissa tilanteissa sanattomalla viestinnällä kuten kehon kielellä on monia tehtäviä. Sanattomat viestit, esimerkiksi katsekontakti, huokailu ja silmien pyörittely, säätelevät ryhmän vuorovaikutusta. Näiden eleiden avulla voidaan myös ilmaista tunteita ja osoittaa ryhmän sisäisiä henkilösuhteita ja rooleja. Sanaton viestintä voi täydentää sanallista viestintää tai korvata sen jopa kokonaan. Pelkällä kehon kielelläkin voi osoittaa aktiivista mukanaoloa ryhmän toimintaan. Aktiivisuus voi näkyä mm. nyökyttelynä ja hymynä.

Ryhmätilanteessa hiljainenkin jäsen viestii kehonkielellään. Myös se, että ei osallistu keskusteluun tai katso ketään silmiin, viestii jotain muille ryhmän jäsenille. Sanaton viestintä tiedostetaan yleensä huonommin kuin sanallinen viestintä, mutta sitä voidaan käyttää myös erittäin harkitusti. Omaan sanattomaan viestintään on hyvä kiinnittää huomiota. Näin voi välttyä viestittämästä epähuomiossa sellaista, mitä ei tarkoita ja ehkäistä väärinymmärryksiä.

Takaisin sivun alkuun