Liikuntaa ohjatusti ja omaehtoisesti

Ohjattu liikunta edistää uusien taitojen oppimista, antaa virikkeitä ja tarjoaa mukavaa yhdessäoloa kavereiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vähintään yhtä tärkeää on se, mitä tapahtuu ohjattujen harjoitusten ulkopuolella kotona, koulumatkoilla, pihoilla ja kentillä.

Ohjattua liikuntaa

Ohjatulla liikunnalla tarkoitetaan ulkopuolisen valvonnassa ja ohjauksessa tapahtuvaa liikuntaa. Ohjattua liikuntaa toteutetaan pääasiassa koulussa, urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa, joissa nuorten taidot karttuvat osaavan ohjaajan opastuksella. Koulussa liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Liikunnanopetus tarjoaa taitoja, tietoja ja kokemuksia, jotka tukevat turvallisten liikuntatottumusten ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Tällä hetkellä hieman yli puolet (58 %) suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa (Blomqvist ym. 2023). Lisäksi noin puolet (46 %) peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistuu urheiluseuran harjoituksiin viikoittain (Martin ym. 2023). Liikunta-alan yritysten viikottaiseen toimintaan osallistuu noin kolmannes (35 %), ja koulun liikuntakerhojen sekä muiden seurojen tai kerhojen toimintaan noin viidennes peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista. Pojat liikkuvat ohjatusti useammin kuin tytöt, jotka puolestaan liikkuvat poikia useammin omaehtoisesti. (Martin ym. 2023)

Parhaimmillaan ohjattu liikunta aktivoi liikkumaan enemmän myös omaehtoisesti ja luo hyvät edellytykset elinikäiselle liikunnan harrastamiselle. Urheiluseuraan kuuluminen ja seuran harjoituksiin osallistuminen eivät kuitenkaan takaa liikunnan riittävyyttä. Ohjatuista harjoituksista ei useinkaan kerry päivän liikunta-annosta kaikille viikon päiville, ja tiettyä lajia harrastettaessa liikunta muuttuu helposti liian yksipuoliseksi. Pelkkä ohjattuihin harjoituksiin osallistuminen saattaa myös rajoittaa nuoren luovuutta ja mielikuvitusta.

Omaehtoista liikuntaa

Jokaiseen päivään tulee sisältyä useita, lyhyitä omaehtoisen liikkumisen hetkiä. Omaehtoisella liikunnalla tarkoitetaan sellaista liikkumista, jota henkilö tekee omasta halusta ja mielenkiinnosta, joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Omaehtoinen, yksin tai kavereiden kanssa harrastettu, liikunta ja urheilu on suositumpaa kuin ohjatuissa harjoituksissa liikkuminen. Omaehtoista liikuntaa tarkasteltaessa pojat liikkuvat tyypillisesti kavereiden kanssa, tytöt puolestaan liikkuvat useammin yksin.

Enemmistö (87 %) lapsista ja nuorista liikkuu omaehtoisesti vähintään kerran viikossa (Martin ym. 2023). Vanhemmissa ikäryhmissä omaehtoinen liikkuminen on vähäisempää kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Eri liikuntapaikoista luonnossa liikkuminen, koulun piha-alueen hyödyntäminen sekä ulkoilualueiden ja -reittien käyttö ovat yleistyneet 11–15-vuotiaiden keskuudessa viime vuosien aikana. (Martin ym. 2023)

Välitunti- ja koulumatkaliikunnalla on tärkeä merkitys kouluikäisten päivittäiselle fyysiselle aktiivisuudelle sekä kunnolle ja terveydelle. Aktiivisella matkojen liikkumisella on myös sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.

Takaisin sivun alkuun