Lihavuus

Vähintään ylipainoisia on useampi kuin joka viides suomalainen lapsi tai nuori ja lihavia on alle 10 %. Yli puolet lapsena tai nuorena lihavista on lihavia myös aikuisena. Valtimosairauksien riskitekijät lisääntyvät lihomiseen liittyen jo lapsuusaikana.  

Lihavuuden arvioimiseen käytetään sekä pituuspainoa että painoindeksiä. Painokäyrän jatkuva nousu viittaa lihomiseen ja ylipainon rajan ylittäneillä painokäyrän nousu ennakoi lihavuutta. 

Lihomiselle altistavat tekijät

Lapsen lihomistaipumukseen vaikuttavat jo äidin raskaudenaikaiset tekijät sekä syntymän jälkeiset perheen elintapatekijät. Lihavuus on seurausta pitkäaikaisesta liiallisesta energiansaannista suhteessa kulutukseen. Lihavuuden taustatekijät ovat kuitenkin moninaiset ja myös yhteiskunnallisilla tekijöillä on vaikutusta. Lihavuudelle altistavat arkiliikunnan väheneminen ja runsaasti energiaa sisältävien ruokien helppo saatavuus. Perimä voi selittää osan ihmisten välisistä painoeroista, mutta ratkaiseva vaikutus on elinympäristöllä ja elintavoilla.  Psykososiaalisten tekijöiden kuten stressin ja yksinäisyyden sekä lihavuuden suhteet ovat mutkikkaita ja usein samat tekijät voivat olla sekä lihavuuden syitä että seurauksia. Syömiskäyttäytymisessä tietyt piirteet kuten tunnesyöminen ovat yhteydessä lihomiseen. Lihavuuden ehkäisyn tavoitteena lapsilla ja nuorilla on painonnousun hallinta.  

Elintapahoito

Lapsen lihomiseen tulee tunnistaa terveydenhuollossa jo varhain. Hoidon ensisijainen tavoite on elintapojen pysyvät muutokset ja toissijaisesti yksilöllisen painotavoitteen saavuttaminen. Lapsen lihavuutta hoidetaan yleensä perusterveydenhuollossa. Hoidon alussa tulee selvittää lapsen perhetilanne ja elintavat. Motivaation tukeminen on tärkeää ja muutostavoitteiden tulisi olla realistisia. Ruokailutottumusten on tärkeää olla painon hallintaa edistäviä ja syömisen hallintaa tulisi edistää huolehtimalla säännöllisestä ateriarytmistä. 

Liikuntahoidossa pyritään lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja vähentämään paikallaanoloa. Ohjaus aloitetaan aktiivisuustason selvittämisestä. Etsitään yhdessä konkreettisia keinoja arkiaktiivisuuden lisäämiseksi ja kannustetaan mieleisen liikunnan pariin. Ensin lisätään liikuntakertojen lukumäärää, sitten kestoa ja lopuksi tehoa. Paikallaanolon vähentämiseksi sovitaan pelisääntöjä ruudun ääressä istumisesta. Riittävä uni ja lepo ja tukevat terveellisten elintapojen noudattamista. Painon seuranta ja pitkän aikavälin hoitosuunnitelman tekeminen on osa lihavuuden elintapahoitoa.

Takaisin sivun alkuun