Lektionsplan om motion för högstadiet

En helhet på tre lektioner för hälsokunskapen i högstadiet

Mål

Att vägleda eleven att fördjupa sin förståelse för fysisk, psykisk och social hälsa, faktorer och mekanismer som stärker och hotar hälsan samt stödja elevens förmåga att använda relaterade begrepp på ett korrekt sätt (M5).

Att vägleda eleven att känna igen och utvärdera sina egna vanor, val och motiv som berör hälsa och säkerhet samt uppmuntra eleven att reflektera över resurser som är relevanta för den egna hälsan (M7).

Innehåll

Helheten innehåller undervisning om motion samt en del som handlar om att fundera på sömn. Planen innehåller även idéer på hur man kan utnyttja undervisningsteknologi samt förslag på fortsatta lektioner.

För att effektivt kunna utnyttja den tid du har till förfogande är det lönsamt att välja de viktigaste delområdena och bygga upp lektionerna enligt dem på ett sätt som du anser vara bäst.

Material

Eleverna behöver en dator, pekplatta eller åtminstone en smarttelefon och anslutning till webben. För den tredje lektionen behöver eleverna även en på förhand ifylld dagbok om motion och sömn under en veckas tid. Botten för dagboken finns både som utskrivbar och elektronisk version.

Annat att ta i beaktande

Dagboken vore bra att fylla i nära tidpunkten för den tredje lektionen. Enkäten kan vid behov även fyllas i enligt det man kommer ihåg. Ifall den föregående veckan varit ovanlig på något sätt till exempel på grund av sjukdom bör detta tas i beaktande i tolkningen. Eleven kan också fylla i dagboken på nytt vid en senare tidpunkt under en vanlig vecka.

 

Diaserien om motion (pdf)

1. lektionen (45 min)

1. lektionens teman:

 • Motion
 • Fördelar med motion
 • Stillastående/-sittande

 

 • Uppgift 1. Elevparen eller smågrupperna funderar på följande frågor:
  • Vad är motion? (ett gemensamt ordmoln i Mentimeter-appen)
  • Hurdan motion gillar du?
 • Kunskapsinnehåll 1. Gå igenom vad som menas med begreppet “motion” (dia 5). Gemensamma tankar kan skrivas upp på tavlan eller samlas i en Mentimeter för att börja med att se vad eleverna tycker att motion betyder.
 • Uppgift 2. Fundera -uppgift (dia 6) självständigt eller i par:
  • Vad kan motion ge dig?
  • Funktionell undervisningsidé: Spela 3×3 rutors bingo, där eleverna i varje ruta skriver vad motion kan ge dem. Efter det ska eleverna försöka hitta andra som skrivit något liknande på sina bingolappar.
  • Motion väcker många olika känslor. Motion kan även vara ett sätt att hantera känslor. I detta skede kan ni med eleverna tala om motion och känslor. Du kan göra övningen funktionell genom att be eleverna ställa sig på en linje enligt sina åsikter. Exempelvis kan eleverna fundera på om särskilda motionstillfällen väcker positiva eller negativa käsnlor hos dem. Känslorna kan också visas med hjälp av pantomim.
  • Stödfrågor:
   • Hurdana känslor har du känt vid olika motionstillfällen?
   • Vad orsakade känslan?
   • Finns det tillfällen då det är svårt att behärska känslor under motioneringen?
   • Varför är det ibland bra att behärska känslor?
   • Hur påverkar känslor uppförandet vid motionstillfällen?
   • Hur kan motionering hjälpa med att hantera känslor?
   • Vad finns det för samband mellan besvikelser och motion?
 • Uppgift 3. Skriv upp fördelar med motion till exempel i en Padlet.
 • Kunskapsinnehåll 2. Gå igenom de fördelar med motion som finns på Padleten. Läraren styr genomgången (diorna 7-8).
 • Uppgift 4. Elevparen eller smågrupperna funderar på följande frågor. Efter det kan svaren exempelvis samlas in i Mentimeter eller Padlet. Eleverna kan också skriva ner sina svar direkt i Mentimeter eller Padlet, utan diskussion på förhand.
   • Hur påverkar långvarigt stillasittande eller stillastående kroppen och humöret? Hur mår man av det? (Mentimeter, Padlet)
   • Högstadieelever kan sitta stilla väldigt mycket. Hur mycket tror du att du sitter?
 • Kunskapsinnehåll 3. Gå igenom hur stillasittande kan påverka vår hälsa (diorna 10–11).
 • Uppgift 5. Hitta på egen pausgymnastik eller prova på färdig pausgymnastik på video (dia 12).

 

 • Hemuppgift: Som hemuppgift funderar eleverna på hur man kunde minska stillsittandet och öka rörelse eller motion i skolan och på fritiden. Ta gemensamt i bruk ett sätt i klassen (dia 13).
 • Du kan redan i slutet av denna lektion ge anvisningar om ifyllandet av dagboken (ifall det blir en veckas mellanrum till lektion 3 (dia 38)).

 

2. lektionen (45 min)

2. lektionens teman:

 • Rekommendationen för fysisk aktivitet
 • Säkerhet när du motionerar

 

 • Genomgång av hemuppgiften: Rösta fram eller lotta ut ett sätt bland elevernas idéer om hur man kan öka fysisk aktivitet och minska stillasittande, som ni tar i bruk i klassen.
 • Kunskapsinnehåll 1. Rekommendationen om fysisk aktivitet för barn och unga – Aidas och Pyrys dag -animation: Visa den två minuter långa animationen om de centrala temana i rekommendationen om fysisk aktivitet för eleverna.
  • Man kan be eleverna anteckna åt sig själv vilka idéer som rekommenderas på videon. Eleverna kan också skriva upp vad rekommendationen om fysisk aktivitet består av.
 • Inledning: Rörlig frågesport gällande rekommendationen om fysisk aktivitet (frågesporten finns på diorna 17-27). Nu svarar eleverna på vad rekommendationen om fysisk aktivitet består av.
 • Kunskapsinnehåll 2. Gå igenom rekommendationen om fysisk aktivitet. Om man önskar, kan man här använda sig av det färdiga materialet.
 • Uppgift 1. Hitta i par på så många exempel som möjligt på lätt, rask och ansträngande motion (dia 29-30).
 • Kunskapsinnehåll 3. Motion som förbättrar uthålligheten (dia 31)
 • Kunskapsinnehåll 4. Motion som stärker musklerna (dia 32)
 • Kunskapsinnehåll 5 och uppgift 2. Motion som stärker skelettet (dia 33)
 • Kunskapsinnehåll 5 och uppgift 3. Forskning om ungas fysiska aktivitet och en fundera -uppgift (diorna 34)
  • Vilka orsaker ligger bakom fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet?
 • Kunskapsinnehåll 6. Säkerhet när du motionerar (diorna 35–37)
 • Uppgift 4. Ge eleverna anvisningar om att föra dagbok över sin motion och sömn under en veckas tid inför lektion 3 (dia 38). Dagbok

 

3. lektionen (45 min)

3. lektionens teman:

 • Jag som motionär

 

 • Uppgift 1. Fyll i den elektroniska enkäten om motion. Webbapplikationen: ukkinstituutti.fi/sv/motion-enkat/
 • Genomgång av den elektroniska enkäten (diorna 41-44). Egna tankar kring ämnet kan antecknas.
  • Fundera -uppgift: Granska enkätens sammanfattningsfönster och jämför resultaten med rekommendationen om fysisk aktivitet (dia 41).
  • Dia 42, sömn – Granska stapeldiagrammet i enkätens sammanfattningsfönster, som visar hur mycket du sovit (en skild lektion om sömn, där man granskar sömndiagrammet mer djupgående, kan hållas som fortsättning till denna lektion)
  • Dia 43 – Fundera självständigt på en plan för fortsättningen.
  • Dia 44 – Ge eleverna anvisningar om att se på tips i slutet av sammanfattningsfönstret. Du kan be eleverna välja ett konkret tips som de gillar som hjälper dem med det de vill förbättra. Tipset kan också vara ett som eleven själv hittat på. Efter detta fyller eleven i en plan för att öka motion eller sömn. En färdig botten för planen finns tillgänglig både som en utskrivbar och en elektronisk version.
   • Målen i planen kan göras enligt SMART-principen:
    • S = Specific – tydligt definierat
    • M = Measurable – mätbart
    • A = Achievable – möjligt att nå
    • R = Relevant – realistiskt
    • T = Time-bound – tidsbundet

 

4. lektionen (45 min)

Som tema för den 4. lektionen passar sömn och vila

 • Sömndiagrammet i enkäten om motion kan granskas med hjälp av följande frågor:
  • Vilka faktorer försämrar tillräcklig sömn och sömn av bra kvalitet?
  • Hurdana förbättringsförslag har du till dig själv gällande sömn och vila?
  • Hurdana förbättringsförslag har du till dig själv gällande vardagsrytmen?
  • Är förhållandet mellan vila och motion i gott skick?
  • Vad kunde du göra för att förbättra situationen?
  • Hinner du koppla av och vila?

 

 

5. lektionen (45 min)

Som tema för den 5. lektionen passar näring.

 • Utnyttja TEKOs eget material om näring.

Fortsättning

 • Det vore bra att efter ett par veckor återkomma till elevernas planer om ökad motion eller sömn och kolla upp om planerna gått i uppfyllelse.
Tillbaka till toppen