Ungdomar och motion i Finland

En tredjedel av barn och ungdomar i grundskoleålder motionerar enligt rekommendationen. Det är därmed många som inte uppnår de positiva effekterna som motion ger.

Ungefär en tredjedel av 7−15-åringar motionerar enligt rekommendationen, men bland unga i gymnasieålder är det bara 3 procent som gör det.

I äldre åldersgrupper ökar andelen barn och unga som motionerar för lite. Lite över hälften (59 %) av 7-åringar uppnår rekommendationen, medan bara en knapp tiondel (9%) av 15-åringar gör det.

Det finns skillnader mellan könen när det gäller fysisk aktivitet. I alla åldersgrupper uppnår pojkarna motionsrekommendationen oftare än flickorna. Pojkar motionerar mer effektivt (de blir oftare andfådda och svettas) jämfört med flickor.

Barns och ungas motionsintressen

Den populäraste formen av fysisk aktivitet bland barn och unga är för tillfället fotboll. Vid sidan om fotboll, är andra vanliga former av fysisk aktivitet bland barn och unga i grundskoleåldern simning, cykling och frisbeegolf på sommaren, skidåkning, skridskoåkning, ishockey och slalom på vintern.

Om vintrarna håller pojkar oftast på med ishockey, fotboll och skidåkning medan flickor brukar åka skidor, skridskor eller slalom. Det finns inga stora skillnader i idrottsgrenar mellan könen även om frisbeegolf har blivit alltmer populärt bland pojkar på sistone. Av idrottsgrenar som tränas i en idrottsförening är fotboll överlägset den populäraste.

Skillnader i fysisk aktivitet mellan finsk- och svenskspråkiga barn och ungdomar

Enligt enkäter uppnår finskspråkiga barn och unga motionsrekommendationen oftare jämfört med de svenskspråkiga.

De populäraste formerna av fysisk aktivitet bland svenskspråkiga barn och unga på vintern är fotboll, skidåkning, cykling och ishockey. På sommaren föredrar de cykling, fotboll, simning och ridning.

Bland 9–15-åringar deltar finskspråkiga barn och unga oftare aktivt och regelbundet i idrottsföreningar jämfört med de svenskspråkiga. Finskspråkiga barn och unga slutar sina hobbyer i idrottsföreningar mer sannolikt än de svenskspråkiga.

Ett lite större antal svenskspråkiga än finskspråkiga 9–15-åringar rapporterar att de aldrig har deltagat i idrottsföreningverksamhet. Den vanligaste orsaken till det bland finskspråkiga barn och unga är svårigheten att hitta en idrottsgren som de gillar. Däremot är orsaken bland de svenskspråkiga andra hobbyer.

Motion bland barn och unga med funktionsbegränsningar

Nästan en fjärdedel (23 %) av barnen och ungdomarna rapporterar att de upplever funktionsbegränsningar, flickor oftare än pojkar. Den vanligaste begränsningen är svårigheterna med att minnas.

Barn och ungdomar med funktionsbegränsningar motionerar mindre än barn och ungdomar utan funktionsbegränsningar i samma ålder. Av barn och ungdomar mellan 11 och 15 år med funktionsbegränsningar fyller ungefär en fjärdedel (23 %) motionsrekommendationen, dvs. rör på sig raskt eller ansträngande minst en timme om dagen.

Tillbaka till toppen