Ungdomar och motion i Finland

Mindre än hälften av barnen och ungdomarna motionerar enligt rekommendationen. Det är därmed många som inte uppnår de positiva effekterna med motion.

Nästan hälften av 12–14-åringar motionerar tillräckligt mycket för sin hälsa, men hos 16–18-åringar bara en tredjedel. Drygt 10 % av 12–14-åringar motionerar uppenbart för lite för sin hälsa. I äldre åldersgrupper är det redan en tredjedel som motionerar uppenbart för lite.

Utövandet av idrott minskar under puberteten. Pojkar i yngre åldersgrupper motionerar oftare enligt rekommendationerna än flickor, men könsskillnaden försvinner i äldre åldersgrupper. Pojkar motionerar mer effektivt (de blir oftare andfådda och svettas) jämfört med flickor, men de senaste åren har flickorna kommit närmare pojkarna både i fråga om motionsvolymer och -effekt.

Organiserad motion och motion på egen hand

Organiserad motion främjar inlärningen av nya färdigheter, stimulerar och erbjuder trivsam samvaro med vänner. För hälsan och välbefinnandet är det minst lika viktigt med vad man gör utanför organiserade träningar hemma, på skolvägen, på gården och på idrottsplaner.

Med organiserad motion avses motion som sker under extern övervakning och ledning. Organiserad motion anordnas i huvudsak i skolan, i idrottsföreningar och idrottsklubbar där ungdomar utvecklar sina färdigheter under ledningen av kunniga ledare. I skolan är målet med idrottsundervisningen att ha en positiv inverkan på elevernas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och välbefinnande. Idrottsundervisningen erbjuder färdigheter, kunskap och erfarenheter som bidrar till att man tar till sig trygga motionsvanor och en aktiv livsstil.

I dagsläget utövar mindre än hälften (43 %) av finländska barn och ungdomar idrott i en idrottsförening. Det är barn och ungdomar i åldern 7–14 år som är aktivast i idrottsföreningar. Över hälften (55 %) av dem ägnar sig åt föreningsidrott. Pojkar ägnar sig lite oftare åt idrott i föreningar jämfört med flickor, men flickorna har stadigt ökat sin andel av föreningsidrott de senaste två årtiondena.

Som bäst aktiverar organiserad motion deltagarna så att man även motionerar mer på egen hand, och skapar goda förutsättningar för motion under hela livet. Medlemskap i en idrottsförening och deltagande i föreningens träningar garanterar dock inte tillräcklig motion. Organiserade träningar innebär ofta inte en daglig motionsdos varje veckodag, och när man ägnar sig åt en specifik idrottsgren motionerar man ofta för ensidigt. Enbart deltagande i organiserad motion kan också begränsa ungdomars kreativitet och fantasi.

Alla dagar ska innehålla flera korta motionsstunder på egen hand. Med motion på egen hand avses motion som man utövar av egen vilja och av eget intresse, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. Motion och idrott på egen hand, ensam eller med vänner, är mer populär än organiserade träningar. När man tittar på motion på egen hand motionerar pojkar oftast med sina vänner medan flickor oftast gör det ensamma.

Motion i samband med raster och på skolvägen är av stor betydelse för den dagliga fysiska aktiviteten hos skolelever, både när det gäller konditionen och hälsan. Att aktivt förflytta sig har även sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Familjemotion

Att hela familjen motionerar främjar hälsan och välbefinnandet som en helhet hos alla familjemedlemmar.

Med familjemotion avses mångsidigt aktivt umgänge i familjen hemma och i olika miljöer under alla årstider. Familjemotion kan omfatta syskon, föräldrar, far- och morföräldrar, gudföräldrar, kusiner osv. Det är ett utmärkt sätt att bidra till dagens motionsdos.

Det viktiga är att vara och göra saker tillsammans, få glädje och gemensamma upplevelse genom motion. Att göra saker tillsammans kan exempelvis handla om trädgårdsarbete i stugan, spel i en närliggande park eller motionssemester. Det kan också bestå av paddelsurfing eller frisbeegolf, snowboard i en närliggande backe, vandring på vandringsleder nära hemmet eller kanotfärder i nya miljöer.

Tillbaka till toppen