Skallskador: första hjälpen och behandling

Ungefär 5 % av alla motionsskador drabbar huvudet. Skallskador kan ha en väldigt varierande svårighetsgrad. Skador mot huvudet, ansiktet och ögonen varierar också mellan idrottsgrenar.

Ögonskador och behandling

Se video på finska: Svart öga

Ungefär en femtedel (20 %) av ögonskadorna som behandlas på polikliniken uppstår i samband med idrott. Nästan hälften av de idrottsorsakade ögonskadorna inträffar i samband med innebandy. Sådana ögonskador kan lätt förebyggas med skyddsglasögon. Ögonskador är också vanliga i ishockey, korgboll och kampsporter.

Ögonskador måste alltid tas på allvar eftersom även mindre skador kan medföra bestående skada på ljusbrytande ögondelar och i värsta fall ge upphov till en bestående synnedsättning.

Slag mot ögat, bollar som träffar ögat eller andra trubbiga föremål kan ge upphov till skador av varierande grad. I lindrigaste fallen uppstår det svullnad och inre blödning i ögonlocken utan att dessa kräver vård, om ögat kan öppnas. Även minsta lilla synstörning, dubbelseende eller blödning i det skadade ögat kräver akut läkarundersökning då svullnaden kan täcka andra skador. Ett litet men djupt sår intill ögat måste sutureras vid behov. Skador som perforerar tårkanalerna eller ögongloben kräver vanligtvis en snabb läkarundersökning.

Hjärnskakning

Med hjärnskakning avses ett slag mot huvudet, fallolycka eller annan extern faktor som ger upphov till störningar i hjärnans funktion. Även en lindrig hjärnskakning är en hjärnskada, förvisso en lindrig sådan.

Användning av hjälm i samband med cykling, slalomåkning, snowboarding och ishockey är en väsentlig metod för att förebygga dessa. Av alla dödsfall i olyckor år 2009 saknade 78 % av cyklisterna hjälm. Man har uppskattat att varannan hade räddats om de hade använt hjälm. Användning av hjälm kan minska risken för skallskador med upp till 50 procent i samband med slalomåkning. Det är också underbart att hjälmanvändning har blivit snarare regel än undantag i Finlands skidbackar. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för grenen och idrottsanläggningen samt att respektera andra motionärer och medspelare.

Se video på finska: Huvudet i spelet – hjärnskakningar i idrott

Hjärnskakning: symtom och behandling

När någon råkar ut för ett slag mot huvudet ska man kontrollera att han/hon andas, kontrollera medvetandenivån samt uppmärksamma eventuella andra symtom. När det uppstår en skada ger en lindrig hjärnskakning oftast upphov till minskad förmåga att uppfatta tid och rum, kortvarig medvetslöshet och förvirring. Lindriga symtom kan även omfatta huvudvärk, illamående, yrsel, nedsatt minne och trötthet.

Hjärnskakning utan medvetslöshet och medvetandestörning läker oftast hemma. Smärtor kan vid behov behandlas med receptfria smärtstillande (t.ex. paracetamol). Man bör undvika fysisk ansträngning och alkohol dagarna efter olyckan.

Efter att man drabbats av en hjärnskakning är det viktigt att någon finns tillhanda för att hålla eventuella förändringar i hälsotillståndet under uppsikt. Särskilt när man sover på natten bör den drabbade väckas med några timmars mellanrum för att kontrollera medvetandenivån.

Behov av sjukhusvård

Man bör uppsöka jourmottagning vid minsta lilla misstanke om en allvarligare skada. Sjukhusvård krävs om något av följande uppträder i samband med en skallskada

 • medvetslöshet eller nedsatt medvetandenivå (svårt att hålla sig medveten, t.ex. hålla ögonen öppna)
 • svårigheter med att förstå eller producera tal
 • svårigheter med igenkänning och perception (känner inte igen bekanta människor eller platser)
 • känselbortfall, muskelsvaghet
 • ständigt ökande huvudvärk
 • återkommande kräkningar eller allmän svaghetskänsla
 • syn- eller hörselförlust eller -nedsättning
 • blödning ur örat
 • svart öga utan att ögat utsatts för skada
 • balanssvårigheter

Återuppta idrottsaktiviteter efter skallskada

Har man symtom på skallskada som varar i över 15 minuter oavsett symtomens art får man inte återgå till idrottsaktiviteter samma dag som skadan uppstår. Att återuppta idrottsaktiviteter för tidigt i återhämtningsfasen medför en större risk för en ny hjärnskakning eller annan allvarligare skada. Man har också upptäckt att hjärnskakningar hos barn och unga kan kräva längre återhämtningstid jämfört med vuxna, eventuellt då nervsystemet inte är färdigutvecklat.

Man kan återuppta sina idrottsaktiviteter gradvis efter en skallskada och alla återhämtningsfaserna ska ta minst ett dygn tills man är helt symtomfri.

 1. Gradvis återgång till motion
 2. Vila
 3. Lätt aerobisk träning
 4. Lätt grenspecifik träning
 5. Träning utan kontakt
 6. Normal träning efter en läkarundersökning
 7. Hår träning eller match/tävling

Om det  samband med en lätt grenspecifik träning eller därefter uppstår symtom, exempelvis huvudvärk eller yrsel, återgår man till föregående steg på skalan.

Tillbaka till toppen