Läkemedelsfostran i lågstadiet – LP 2016

Läromedlen om läkemedelsfostran stöder till tillämpliga delar målen och det centrala innehållet för lågstadiets omgivningslära enligt finsk läroplanen (LP 2016). I läromedlen har man beaktat främjandet av en bred kompetens och kopplingen av läkemedelsfostran till elevernas upplevelsevärld som betonas inom omgivningslära. Materialen lämpar sig som en del av mångvetenskapliga lärområden.

Målet med läromedlen för lågstadiet är att skapa en grund för att förstå faktorer som anknyter till hälsa, sjukdom och behandling av sjukdomar. Informationen om rätt och ändamålsenlig användning av läkemedel har en naturlig koppling till teman kring hälsa och sjukdom i materialet.

De tematiska beskrivningarna av lågstadiet presenterar de ämnen som ska studeras inom temat, samt mål och centralt innehåll och tematiska uppgifterna för omgivningslära enligt grunderna för läroplanen (årskurserna 1–2 och 3–6) som identifierats i läromedlen för läkemedelsfostran:

TEMA 1: Läkemedel och deras olika användningsområden
TEMA 2: Rätt användning av läkemedlet
TEMA 3: Tillförlitlig information om läkemedel

 

TEMA 1: Läkemedel och deras olika användningsområden

I årskurserna 1–2 lär man sig förstå att läkemedlen är personliga, att de endast ska användas för behov och att de inte är mat eller godis.

Centrala målet (M) och innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016

M8 vägleda eleven att agera på ett tryggt och säkert sätt, följa givna anvisningar och förstå motiveringarna för dem

I5 Att reflektera över de grundläggande förutsättningarna för liv: “Vardagliga hälsovanor och -färdigheter tränas.”

Motsvarande läromedel
UppgiftBerättelsen Lilla Nalles onda öra

I årskurserna 3–6 lär man sig att identifiera skillnader mellan recept- och egenvårdsläkemedel, olika dosformer av läkemedel samt att förstå att läkemedel har en individuell effekt – alla läkemedel lämpar sig inte för alla.

Centrala målet (Moch innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016

M4 uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter 

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

I1 Jag som människa: ”Eleverna får insikt i de olika delområdena av hälsa, hälsoresurser, vardagliga hälsovanor, …, förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård.”

Motsvarande läromedel
Uppgift: Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom
Uppgift: Berättelsen Villes onda öra

 

TEMA 2: Rätt användning av läkemedlet

I årskurserna 1–2 lär man sig förstå att läkemedel används för behandling av sjukdomar och symtom och att det finns anvisningar om användningen av dem. 

Centrala målet (Moch innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

I2 Livet hemma och i skolan: “Eleverna får öva sig att samarbeta och att arbeta i olika grupper. Dessutom får eleverna lära sig hur man beter sig i olika situationer i vardagen, att respektera fysisk integritet, …, att klara grundläggande egenvård i vardagen och att söka hjälp.”

Motsvarande läromedel
UppgiftBerättelsen om Mormors medicin

I årskurserna 3–6 lär man sig att ett läkemedel är ett sätt att behandla besvär och att det också finns läkemedelsfria egenvårdsmetoder. Dessutom lär man sig att bedöma när besvären kräver läkarbesök. 

Centrala målet (Moch innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016

M4 uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter 

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

M19 vägleda eleven att förstå delområdena inom hälsa, betydelsen av sunda vanor samt livets gång…uppmuntra eleven att öva och tillämpa sina kunskaper om hälsa i vardagen 

I1 Jag som människa: ”Eleverna får insikt i de olika delområdena av hälsa, hälsoresurser, vardagliga hälsovanor, …, förhindrande av sjukdomar och färdigheter i egenvård.”

Motsvarande läromedel
TimplanBehandling av öroninflammation

 

TEMA 3: Tillförlitlig information om läkemedel

I årskurserna 1–2 lär man sig att förstå att man kan köpa läkemedel på apoteket, där man också kan be om råd som stöd för rätt användning av läkemedel. Dessutom lär man sig att bekanta sig med läkemedelsförpackningen under handledning av en vuxen. 

Centrala målet (Moch innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

I2 Livet hemma och i skolan: “Eleverna får öva sig att samarbeta och att arbeta i olika grupper. Dessutom får eleverna lära sig hur man beter sig i olika situationer i vardagen, att respektera fysisk integritet, …, att klara grundläggande egenvård i vardagen och att söka hjälp.”

Motsvarande läromedel
Timplan: Vad händer på apotek?
Uppgift: Att bekanta sig med läkemedelsförpackningen

I årskurserna 3–6 lär man sig att läkemedelsförpackningen innehåller nödvändig information som stöd för rätt användning av läkemedlet bl.a. i bruksanvisningen och bipacksedeln. Dessutom lär man sig att ställa frågor om användningen av läkemedel, uträtta ärenden på apoteket och kritiskt bedöma tillförlitligheten hos läkemedelsinformationen på internet.

Centrala målet (Moch innehållsområden (I) i omgivingslära i läroplanen 2016 

M4 uppmuntra eleven att formulera frågor om olika ämnesområden samt att använda dem som utgångspunkt för undersökningar och andra aktiviteter 

M8 uppmuntra eleven att främja välbefinnande och säkerhet i sina aktiviteter och i sin närmiljö och vägleda eleven att handla på ett säkert, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt som även skyddar hen själv 

M14 handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar 

I2 Vardagliga situationer och sammanhang: ”Eleverna får öva sig att beskriva vardagliga situationer, fenomen och teknik med begrepp och modeller från olika ämnesområden. Eleverna övar sig att delta i olika grupper och funderar över hur olika sociala situationer och sammanhang påverkar välbefinnandet”

Motsvarande läromedel
Timplan: Behandling av förkylning
Uppgift: Att bekanta sig med bipacksedeln
Uppgift: Tolkning av bruksanvisningarna
Uppgift: Att bekanta sig med läkemedelsförpackningen
Uppgift: Rollspelet apoteksbesök

 

Tillbaka till toppen