Cancer

Varje år insjuknar cirka 150 barn under 15 år i cancer i Finland. Cancerdiagnoser hos barn är sällsynta i jämförelse med den vuxna befolkningen. De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi och tumörer i centrala nervsystemet.  Man vet mycket litet om de orsaker som leder till att barn insjuknar i cancer. Ibland kan cancern kopplas till ärftliga syndrom eller till exponering under graviditeten. Numera blir den största delen (80 %) av barnen helt friska, även om det förekommer stora variationer i prognosen beroende på cancerformen. 

Symtom 

Typiska allmänna symtom är bland annat trötthet, blekhet, blodutgjutelser under huden, värk, smärta i extremiteterna, morgonhuvudvärk, snabbt växande lymfkörtlar, illamående och feber samt återkommande infektioner. 

Behandling 

Cancerbehandlingen är beroende av tumören, som kan behandlas med läkemedel, operation eller strålbehandling i olika kombinationer. Läkemedelsbehandling innebär i allmänhet cytostatika. Dessutom finns det eller så håller man på att utveckla nya slags målsökande läkemedel, så kallade biologiska läkemedel, för vissa former av cancer. Vid leukemi kan också en stamcellstransplantation behövas. Beroende på cancersjukdom varar behandlingen från några månader till ett par år.  

Cancer och motion 

Hos barn som får cancerbehandling kan motion minska den cancerrelaterade utmattningen, förbättra den aerobiska konditionen och ha en positiv inverkan på kroppens sammansättning och livskvaliteten. För barn med cancer rekommenderas måttlig uthållighetsmotion och regelbunden muskelkonditionsträning.  På gymnastiklektionerna är det viktigt att barnet får delta enligt sitt tillstånd.  

Symtom som stör motion hos cancerpatienter är utmattning, illamående, försämrad uthållighet och muskelstyrka. Motivationen att motionera kan också vara låg. Ett lågt antal vita blodkroppar ökar risken för infektionssjukdomar hos ett cancersjukt barn, ett lågt antal blodplättar ökar blödningsbenägenheten och en eventuell anemi påverkar orken vid motion. Ökad ljuskänslighet förekommer också, vilket är bra att beakta vid utomhusmotion. På grund av nedsatt bentäthet ökar risken för frakturer i kontaktgrenar. Man kan inte delta i häftiga motionsformer eller simning om man har en central venport eller kateter.

 

Speciellt att beakta för lärare

Under cancerbehandlingarna fortsätter barnets skolgång i sjukhusskolan, hemma eller i klassen beroende på behandlingsperioderna och hur barnet mår. Skolgången ordnas i samarbete mellan barnets skola och sjukhusskolan. Vid hemundervisning är det viktigt och även enklast om undervisningen kan ges av barnets egen lärare. Det är lättare för barnet att återvända till klassen då den egna klassläraren är medveten om barnets tillstånd.  

Vid undervisning i den egna klassen bör man ta hänsyn till de begränsningar som sjukdomen orsakar. Barnet kan behöva olika hjälpmedel eller ett skolgångsbiträde. I början kan behandlingarna göra barnet trött. Det är emellertid bättre för barnet att komma till skolan ens för några timmar än att helt och hållet stanna hemma.

 

Tillbaka till toppen