Uppföljning av läkemedelsbehandlingens effekter

Det är bra att veta om verkningarna hos läkemedlet som du tar är sådana som du själv kan upptäcka eller om det är nödvändigt att följa upp läkemedlets effekt till exempel genom laboratorieprover. Vidare är det bra att ta reda på hur snabbt läkemedlet är avsett att börja verka. För varje läkemedel du använder bör du veta varför det används och vad syftet med läkemedel är. Dessa kan fårgas och diskuteras med en läkare.

Under pågoende medicinering är det en god ide att följa upp om läkemedlet har önskad verkan och om det förekommer biverkningar. Läs mer om möjliga biverkningar och interaktioner av läkemedel!

Kan läkemedel ha biverkningar? 

Alla läkemedel kan förorsaka biverkningar. Med biverkning anses skadlig inverkan eller annan än den avsedda inverkan som orsakats av ett läkemedel. 

Utöver effekten är det bra att följa upp förekomsten av eventuella biverkningar. Biverkningarna kan ha samband med inledningen av medicineringen och vara förbigående. Vissa biverkningar uppträder dock först efter att behandlingen pågått en längre tid. Vissa läkemedel har ofarliga biverkningar som kan kännas skrämmande om man inte känner till dem. Till dessa hör bland annat att urinen eller avföringen färgas röd. Vissa biverkningar kräver att man upphör med medicineringen helt och hållet. Ta gärna reda på vilka biverkningar din medicinering kan ha, vilka av dem är förbigående och om läkemedlet har sådana biverkningar som gör att du måste upphöra med att ta läkemedlet eller vända dig till en läkare.

Hurdana biverkningar kan uppstå? 

Biverkningarna varierar från en läkemedelsgrupp till en annan. De vanligaste biverkningarna som förorsakas av läkemedel är symtom i magtarmkanalen såsom illamående, uppkastningar, diarré, magknip eller förstoppning. Hudens reaktioner är också vanliga biverkningar. Biverkningar som förekommer tämligen ofta är symtom i nervsystemet, såsom trötthet, huvudvärk och yrsel. 

Biverkningar kan vara så lindriga att personen som använder läkemedlet kan fortsätta med det. Ofta är läkemedlens biverkningar som besvärligast i början av behandlingen, men blir lindrigare inom några dagar och kan upphöra helt då behandlingen fortsätter. 

Biverkningar som visar sig i början av behandlingen kan vara en följd av att organismen inte ännu är van vid läkemedlet. Till exempel huvudvärk och illamående är vanliga och lindriga biverkningar som går över då vården fortsätter, bland annat då man börjar använda p-piller eller depressionsläkemedel. 

Vad beror biverkningarna på?

Det är inte alltid lätt att avgöra om ett symtom beror på den sjukdom som behandlas eller om det är en biverkning av läkemedlet. 

Det vanligaste är att en biverkning kan bero på det sätt på vilket läkemedlet verkar. Till exempel antibiotika dödar både de bakterier som förorsakar sjukdomen och organismens egna nyttiga bakterier, såsom bakterier i tarmkanalen. Om de egna tarmkanalsbakterierna dödas, kan följden vara diarré. 

Ibland kan en biverkning bero på läkemedlets alltför starka effekt. Till exempel betablockerare som är avsedd att dämpa hjärtats pulsfrekvens kan sänka den onödigt mycket. Somliga läkemedel inverkar på organismen via det autonoma nervsystemet, varvid behandlingens effekt bland annat kan åtföljas av av mun- och ögontorrhet, långsam hjärtrytm, förstoppning eller inexakt närsyn. 

En del av biverkningarna kan bero på att läkemedlen verkar någon annanstans än på det önskade stället, såsom till exempel förstoppning kan uppstå som en biverkning av starka smärtstillande medel. 

Biverkningar kan också uppträda, om ett läkemedel används för länge. Till exempel kan en nässpray som sammandrar näsans slemhinnor hos vuxna och över 10-åringar vid längre användning än 10 dagar och hos 2−10-åringar längre än 5 dagar skada slemhinnan eller göra näsan kroniskt täppt (till exempel xylometazolin). Man kan också vara allergisk mot ett läkemedel eller dess hjälpämne. 

Hur kan jag undvika biverkningar?

Då du ordineras ett nytt läkemedel ska du berätta om dina eventuella läkemedelsallergier samt annan medicinering för läkaren eller sjuksköterskan. Om en biverkning beror på läkemedlets alltför starka effekt, kan en diskussion med läkaren om en minskning av dosen avhjälpa de problem som förorsakas av medicineringen. 

Berätta också på apoteket om dina eventuella läkemedelsallergier och din övriga medicinering då du köper läkemedel för egenvård. 

Kontrollera att du kan använda ditt läkemedel rätt innan du börjar använda det. 

Vad skall jag göra, om biverkningar framkommer?

Ta reda på om symtomen har att göra med medicineringen och om de eventuellt upphör då behandlingen fortsätter. Du kan ta reda på läkemedlets eventuella biverkningar till exempel genom att studera bipacksedeln eller genom att ringa till apoteket. Ta reda på om du kan göra något åt saken. Till exempel kan användning av mjölksyrabakterier bidra till att balansera magens funktion vid en lindrig diarré förorsakad av en antibiotikakur. 

Beroende på hur allvarlig en sjukdom är kan de av medicineringen förorsakade biverkningarna vara mer eller mindre acceptabla. I samband med en allvarlig sjukdomfår man ibland lov att acceptera även svåra biverkningar som förorsakas av läkemedlen. 

Du kan diskutera med läkaren eller apotekspersonalen om du ska fortsätta att använda läkemedlet eller sluta använda det. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea upprätthåller ett riksomfattande register över läkemedels biverkningar och till registret kan läkare, tandläkare, farmaceuter och provisorer samt läkemedlens användare anmäla läkemedels biverkningar som de har upptäckt eller misstänker. 

Varifrån får jag information om biverkningar?

Du kan diskutera med din läkare och med apotekspersonalen om eventuella biverkningar i samband med användningen av ditt läkemedel, om hur sannolikt det är att de uppträder samt om de kanske kan förhindras. Även i bipacksedeln finns information om biverkningar. 

Kan läkemedel ha läkemedlensinteraktioner?

Läkemedel kan förhindra förstärka eller förändra varandras effekter. Viktiga riskfaktorer i läkemedelsinteraktioner är personens ålder och mängden av de läkemedel som används. 

Bör jag förändra min kost under min medicinering?

Vanligen behöver kosten inte förändras under en medicinering. Här finns dock några undantag. Då man använder warfarin bör kosten till exempel omfatta ett jämnt intag av många grönsaker och frukt för att medicineringens effekt inte ska förändras. 

Grapefruktsaft samverkar med flera läkemedel. Kalcium i mjölkprodukter kan förhindra absorption av en del läkemedel. 

Kan jag inta alkohol under min medicinering?

Alkohol är inte lämpligt tillsammans med alla läkemedel. Man bör därför ta reda på om alkohol kan intas under medicineringen. Ett måttligt bruk av alkohol inverkar i allmänhet inte på läkemedlens effekt. 

Ofta inverkar den konsumerade alkoholens mängd på effekten av samverkan; en riklig alkoholkonsumtion är inte lämplig tillsammans med någon medicinering. 

Kan jag vistas i solen eller gå på solarium under min medicinering?

Det finns läkemedel som gör huden känsligare för solljuset och för solariets ultravioletta ljus. Om din hud under medicineringen har blivit känsligare för solljus eller för solariets ultravioletta ljus, bör du diskutera din situation med läkaren som behandlar dig.

Tillbaka till toppen