Läkemedelsfostran i högstadiet – LP 2016

Läromedlen om läkemedelsfostran stöder till tillämpliga delar målen och det centrala innehållet för högstadiets hälsokunskap enligt finsk läroplanen (LP 2016). I läromedlen har man beaktat främjandet av en bred kompetens och kopplingen av läkemedelsfostran till elevernas upplevelsevärld som betonas inom hälsokunskap. Materialen lämpar sig som en del av mångvetenskapliga lärområden. 

Läromedlen i högstadiet bygger på de uppfattningar om hälsa, sjukdomar och läkemedel som eleverna lärt sig i de lägre klasserna. Det är ändamålsenligt att undervisningen om rätt användning av läkemedel sker inom mer omfattande helheter, exempelvis egenvård (rätt användning av receptfria egenvårdsläkemedel) och behandling av folksjukdomar, såsom astma och diabetes (rätt användning av receptbelagda läkemedel). 

De tematiska beskrivningarna av högstadiet presenterar de ämnen som ska studeras inom temat, samt mål och centralt innehåll och tematiska uppgifterna för hälsokunskap enligt grunderna för läroplanen (årskurserna 7–9) som identifierats i läromedlen för läkemedelsfostran: 

TEMA 1: Läkemedel och deras olika användningsändamål
TEMA 2: Rätt användning av läkemedel
TEMA 3: Tillförlitlig information om läkemedel

 

TEMA 1: Läkemedel och deras olika användningsändamål

Inom temat läkemedel och deras olika egenskaper bekantar man sig med skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel, olika sätt att påverka läkemedel, skillnader mellan läkemedel och kosttillskott samt lär sig att bedöma behovet av att uträtta ärenden hos läkare.

Centrala målet (M) och innehållsområden (I) i hälsokunskap i läroplanen 2016

M6 stödja eleven att söka och använda information om hälsa och sjukdomar samt främja elevens förmåga att agera ändamålsenligt i situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar 

M8 vägleda eleven att identifiera och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom samt värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma tillförlitligheten och relevansen i information 

I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggandet av sjukdomar: ”…behandlas säkerhetskunskap, kunskaper i första hjälpen, egenvård och hur man söker stöd och hjälpVid valet av innehåll ska också aktuella hälsofenomen beaktas och tillförlitligheten i hälsorelaterad information granskas.” 

Motsvarande läromedel
Uppgift: Frågetävlingen Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel
Uppgift:  Frågetävlingen Läkemedel vs. kosttillskott
Uppgift:  Frågetävlingen Uppsöka läkare?
Timplan: Behandling av huvudvärk och migrän
Timplan: Från en burk eller från maten? – Att använda kosttillskott på ett ändamålsenligt sätt
Timplan: Läkemedlens olika användningsändamål vid behandling av sjukdomar

 

TEMA 2: Rätt användning av läkemedel

I temat rätt användning av läkemedel och typiska barnsjukdomar bekantar man sig med principerna för korrekt användning av läkemedel, uppföljning av läkemedelsbehandlingens effekter, rätt förvaring och förstöring av läkemedel samt typiska sjukdomar hos barn. 

Centrala målet (M) och innehållsområden (I) i hälsokunskap i läroplanen 2016 

M6 stödja eleven att söka och använda information om hälsa och sjukdomar samt främja elevens förmåga att agera ändamålsenligt i situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar 

M8 vägleda eleven att identifiera och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom samt värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma tillförlitligheten och relevansen i information 

I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggandet av sjukdomar: ”…behandlas säkerhetskunskap, kunskaper i första hjälpen, egenvård och hur man söker stöd och hjälp. Vid valet av innehåll ska också aktuella hälsofenomen beaktas och tillförlitligheten i hälsorelaterad information granskas.” 

Motsvarande läromedel
Uppgifter: Frågetävlingen och kompletterande uppgift om Rätt användning av läkemedel
Uppgift: Grupparbetet Huvudvärk


TEMA 3: Tillförlitlig information om läkemedel

I temat pålitlig information om läkemedel bekantar man sig med olika källor till läkemedelsinformation, marknadsföring av läkemedel och uträttande av ärenden på apoteket samt lär sig att kritiskt bedöma till exempel information på internet.

Centrala målet (M) och innehållsområden (I) i hälsokunskap i läroplanen 2016 

M6 stödja eleven att söka och använda information om hälsa och sjukdomar samt främja elevens förmåga att agera ändamålsenligt i situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar 

M8 vägleda eleven att identifiera och kritiskt granska företeelser som anknyter till hälsa och sjukdom samt värderingar och normer som är förknippade med dem och att bedöma tillförlitligheten och relevansen i information 

M12 stödja elevens förmåga att kritiskt bedöma information som berör hälsa och sjukdom… 

I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggandet av sjukdomar: ”…behandlas säkerhetskunskap, kunskaper i första hjälpen, egenvård och hur man söker stöd och hjälp. Vid valet av innehåll ska också aktuella hälsofenomen beaktas och tillförlitligheten i hälsorelaterad information granskas.” 

I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur: “ I samband med hälsoeffekter i livsmiljön betonas centrala metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar, hälsotjänster, medborgaraktivitet och hälsorisker i omgivningen.”

Motsvarande läromedel
Uppgift: Internet som informationskälla
Uppgift: Grupparbetet Bipacksedeln
Uppgift: Läkemedelsreklam vs. humbugreklam

 

Tillbaka till toppen