Lääkekasvatusta alakoulussa – OPS 2016

Lääkekasvatuksen oppimateriaalit tukevat soveltuvin osin opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisia alakoulun ympäristöopin tavoitteita ja sisältöalueita. Oppimateriaaleissa on huomioitu ympäristöopin laaja-alaisen osaamisen edistäminen ja lääkekasvatuksen linkittäminen oppilaiden kokemusmaailmaan. Materiaalit soveltuvat osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Alakoulun oppimateriaalien tavoitteena on luoda pohja terveyteen, sairauteen ja sairauksien hoitoon liittyvien tekijöiden ymmärtämiseksi. Lääkkeiden oikea ja tarkoituksenmukainen käyttö kytkeytyy materiaaleissa luontevasti terveyteen ja sairauteen liittyviin teemoihin.   

Alakoulun teemakohtaisissa kuvauksissa on esitetty teemassa opiskeltavat asiat, lääkekasvatuksen oppimateriaaleista tunnistetut opetussuunnitelman (OPS2016) ympäristöopin (vuosiluokat 1–2 ja 3–6) mukaiset tavoitteet ja sisältöalueet sekä teemakohtaiset tehtävät:

TEEMA 1: Lääkkeet ja niiden erilaiset ominaisuudet
TEEMA 2: Lääkkeiden oikea käyttö ja tyypillisiä lasten sairauksia
TEEMA 3: Luotettavaa tietoa lääkkeistä

 

TEEMA 1: Lääkkeet ja niiden erilaiset ominaisuudet

Vuosiluokilla 1–2 opetellaan ymmärtämään, että lääkkeet ovat henkilökohtaisia, niitä tulee käyttää vain tarpeeseen ja että ne eivät ole ruokaa tai karkkia.

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita 

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen: “Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Pikku-Nallen kipeä korva -tarina

Vuosiluokilla 3–6 opetellaan tunnistamaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden välisiä eroja, lääkkeen eri annosmuotoja sekä opitaan käsittämään, että lääkkeillä on yksilöllinen vaikutus – kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille.

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 

S1 Minä ihmisenä: “Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, …,sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Flunssan oireiden itsehoito -ryhmätyö 
Tehtävä: Veijon kipeä korva -tarina

 

TEEMA 2: Lääkkeiden oikea käyttö ja tyypillisiä lasten sairauksia

Vuosiluokilla 1–2 opetellaan ymmärtämään, että lääkkeitä käytetään sairauksien ja oireiden hoitoon ja, että niiden käyttöön liittyy ohjeita. 

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita 

S2 Kotona ja koulussa toimiminen: “Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa … arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tehtävä: Mummon lääkkeet -tarina

Vuosiluokilla 3–6 opitaan, että lääke on yksi keino vaivojen hoitoon ja on olemassa myös lääkkeettömiä itsehoitokeinoja. Lisäksi opetellaan arvioimaan, milloin vaiva edellyttää lääkärissä asiointia.

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä…rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamista arjessa 

S1 Minä ihmisenä: “Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, – ,sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tuntisuunnitelma: Korvatulehduksen hoito

 

TEEMA 3: Luotettavaa tietoa lääkkeistä

Vuosiluokilla 1–2 opetellaan ymmärtämään, että lääkkeitä voi ostaa apteekista ja sieltä saa voi kysyä neuvoa lääkkeiden oikean käytön tueksi. Lisäksi opetellaan tutustumaan lääkepakkaukseen aikuisen opastuksella. 

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita 

S2 Kotona ja koulussa toimiminen: 

“Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. 

Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa…arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.” 

Vastaavat oppimateriaalit
Tuntisuunnitelma: Mitä apteekissa tapahtuu?
Tehtävä: Lääkepakkaukseen tutustuminen

Vuosiluokilla 3–6 opitaan, että lääkepakkauksesta löytyy tarpeellista tietoa lääkkeen oikean käytön tueksi mm. lääkkeen käyttöohjeesta sekä pakkausselosteesta. Lisäksi opetellaan esittämään kysymyksiä lääkkeiden käyttöön liittyen, asioimaan apteekissa ja arvioimaan kriittisesti internetistä löytyvän lääketiedon luotettavuutta.

Ympäristöopin opetussuunnitelman 2016 tavoitteet (T) ja sisältöalueet (S)

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: “Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.”

Vastaavat oppimateriaalit
Tuntisuunnitelma: Flunssan hoito
Tehtävä: Pakkausselosteeseen tutustuminen
Tehtävä: Käyttöohjeiden tulkitsemistehtävä
Tehtävä: Lääkepakkaukseen tutustuminen
Tehtävä: Apteekissa käynti -roolileikki
Takaisin sivun alkuun