Palaute ohjaa oppimista

Palaute antaa tietoa suorituksen laadusta ja lopputuloksesta.

Suorituksesta saatava palaute on oppimisen kannalta hyvin tärkeä. Palaute antaa tietoa sekä suorituksen laadusta että lopputuloksesta. Kun harjoitellaan monimutkaista liikuntataitoa, suorituksen eri vaiheista saatu palaute edistää oppimista paremmin kuin pelkkä tieto suorituksen lopputuloksesta. Esimerkiksi pituushyppyä opeteltaessa on hyvä saada palautetta mm. vauhtijuoksusta, ponnistuksesta, ilmalennosta ja alastulosta, ei pelkästä hypyn pituudesta.

Sisäinen ja ulkoinen palaute

Palaute voi olla sisäistä, esim. oma tuntemus liikkeestä, tai ulkoista, esim. opettajan tai kaverin suullinen kommentointi suorituksesta tai ilmeet, eleet ja liikkeet. Varsinaisen liikuntasuorituksen lisäksi ulkoista palautetta voi antaa hyvästä yrittämisestä, sinnikkyydestä, keskittymisestä, henkilökohtaisesta kehittymisestä jne.

Sisäinen tunne liikkeen suorittamisesta kestää aivoissa noin 10–30 sekuntia. Tämä on oppimisen kannalta ns. etsikkoaika, jonka aikana saatu palaute on tehokkain. Ihannetilanteessa odotetaan viisi sekuntia suorituksen päättymisen jälkeen, ennen kuin annetaan ulkoinen palaute. Näin ajatukset ja aistimukset oppijan päässä ehtivät jäsentyä.

Palaute kannustaa ja kehittää

Hyvä palaute on rohkaisevaa, selkeää ja välitöntä. Se ohjaa oppijan huomiota suorituksen kannalta tärkeisiin tekijöihin ja auttaa virheiden tunnistamisessa ja korjaamisessa. Hyvä palaute kertoo, mikä suorituksessa onnistui, esim. ”Olipa tarkka syöttö!”, ja toisaalta, miten suoritusta voisi edelleen kehittää, esim. ”Kokeile seuraavalla kerralla ottaa muutama vauhtiaskel ennen syöttöä”. Kun suorituksen korjausehdotus on hyvin perusteltu, esim. ”Vauhtiaskeleiden avulla saat syöttöön enemmän voimaa ja pallo lentää pidemmälle”, se on helpompi hyväksyä ja innostaa harjoittelemaan lisää.

Palautteen tulee kohdistua sellaisiin asioihin, joita voidaan muuttaa. Jos huono suoritustekniikka johtuu esim. rakenteellisesta tekijästä, ei oppimista edistä, että tästä huomautetaan. Palautetta antaessa on parempi kiinnittää huomiota liikkeen kokonaisuuteen kuin pieniin yksityiskohtiin. Liika yksityiskohtien huomioiminen voi jopa vaikeuttaa oikean liikkeen oppimista.

Myös palautteen antaja oppii

Kaverin suoritusten seuraaminen ja palautteen antaminen tekee taitojen harjoittelemisesta sosiaalisen tilanteen. Toisen tekemien virheiden havaitseminen ja niiden korjaaminen auttaa jäsentämään liikesuoritusta omassa mielessä ja samalla voi oppia myös itse.

Taitojen oppimisen alkuvaiheessa ulkoinen palaute on keskeisessä asemassa, mutta taidon kehittyessä nuori oppii itse havainnoimaan ja analysoimaan omaa suoritustaan, ja ulkoisen palautteen merkitys pienenee.

Takaisin sivun alkuun